ЗНВК "Світанок"
Головна>Методична робота>Стисла анотація досвіду

Тема досвіду: «Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес як умова інноваційного розвитку закладу освіти»

Кінінєєва Т.П.

директор ЗНВК «Світанок», спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Плотникова О.В.

заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії

Провідна педагогічна ідея досвіду

Провідною педагогічною ідеєю досвіду є представлення управлінської діяльності адміністрації закладу щодо роботи педколективу над єдиною проблемною методичною темою, організація психологічного супроводу рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах наступності між дошкільною освітою та початковою школою, визначення шляхів реалізації плану роботи над проблемною темою, підбір групою вчителів теоретичних матеріалів та визначення практичних засобів з впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес з метою створення умов інноваційного розвитку закладу.

Обґрунтування актуальності і перспективності досвіду

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управлінням педагогічним процесом.
Актуальність досвіду полягає у плануванні управлінської діяльності в процесі впровадження інноваційних технологій, обґрунтування необхідності їх впровадження, визначенні переваг інноваційного навчання над традиційним, створенні умов для неперервної освіти та самоосвіти учасників навчально-виховного процесу, підвищення рівня науково-методичної компетентності та результативності діяльності педагогів, учнів та вихованців. Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання дітей, яка:

 • сприяє активізації пізнавальної діяльності;
 • мотивації до навчання;
 • високій результативності;
 • забезпечує психологічний комфорт;
 • розвиває креативне та критичне мислення;
 • забезпечує вільний вибір;
 • сприяє індивідуалізації навчальної діяльності;
 • створює ситуацію успіху.

Перспективність досвіду полягає у побудові ефективного навчально-виховного процесу як умови інноваційного розвитку закладу.

Науково - теоретична база досвіду

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему.
Теоретичною основою методології і інноваційних технологій є дослідження сучасних педагогів В. Безпалько, Б. Лихачова, М. Кларина,
В. Монахома, Г. Селевка. Проблеми педагогічної інноватики розглядали такі вчені як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський,Н. Юсуфбеков, А. Ніколас, які співвідносили поняття нового у педагогіці з такими характеристиками як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.
Педагогічна технологія - це сукупність знань про способи діяльності щодо реалізації нової освітньої парадигми.
Сучасні педагогічні технології реалізуються у відповідності до наступних принципів:

 • принцип цілісної технології, який розкриває дидактичну систему;
 • принцип відтворюваності технології в конкретній освітній системі для досягнення поставленої мети;
 • принцип адаптації процесу навчання до особистості дитини та її пізнавальних здібностей;
 • принцип потенціального надлишку навчальної інформації, що створює оптимальні умови для формування знань.

Таким чином, за допомогою сучасних інноваційних технологій забезпечується можливість досягнення ефективного результату в розвитку особистісних якостей в процесі засвоєння знань, умінь, навичок.

Стисла анотація досвіду

В матеріалах визначено, що новизною досвіду є навчання дітей з використанням інноваційних технологій, які якісно перевищують класичну освіту, тому необхідна відповідна робота з педагогічними кадрами:

 1. Підвищення рівня творчості педагогів, прагнення до пошукової, дослідницької роботи.
 2. Забезпечення психологічного супроводу інноваційної педагогічної діяльності.
 3. Широке використання технічних засобів (магнітофони, телевізори, комп’ютери, мультимедійні проектори).
 4. Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання дітей.
В досвіді зазначено, що матеріали та методи поширення інновацій в комплексі обумовлено повними об’єктивними факторами:

 • появою нових Державних стандартів освіти для початкової школи та дошкільних закладів;
 • індивідуалізацією освітнього процесу;
 • концепцією національного виховання дітей та молоді;
 • варіативними системами навчання (розвивальна, диференційована, тощо)
 • методами проектування та моделювання життєтворчості особистості, діалоговою формою спілкування суб’єктів навчально – виховного процесу;
 • системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

Визначено структуру інноваційного процесу:

 1. діяльнісна – сукупність компонентів: мотиви - ціль - завдання - форми - методи - результати;
 2. суб’єктивна – включає діяльність всіх суб’єктів комплексу: директора, заступника, методиста, учнів, педагогів, батьків; відображають характер стосунків між суб’єктами комплексу.
 3. змістовна – передбачає вивчення засвоєння нововведень в навчання, виховання; організації навчально-виховного процесу, управлінні школою.
 4. управлінська – передбачає взаємодію чотирьох видів управлінських дій: планування – організація навчальної діяльності – керівництво – контроль. Впровадження інноваційних технологій відбувається за відповідною програмою (планом).
 5. організаційна структура має наступні етапи: діагностичний - прогностичний - власне організаційний – практичний – узагальнюючий - впроваджувальний.
Управлінська діяльність з впровадження інноваційних технологій в комплексі:
 1. Мотивування вибору педагогічних інновацій.
 2. Аналіз стану попереднього впровадження педагогічних нововведень в практику діяльності комплексу.
 3. Конкретизація змісту педагогічної інновації.
 4. Морально-психологічна підготовка колективу до реалізації завдань інноваційної діяльності.
 5. Підбір літератури, розробка необхідного методичного та ресурсного забезпечення.
 6. Планування заходів та визначення завдань методичних об’єднань вчителів.
 7. Конкретизація видів і форм роботи з впровадження.
 8. Контроль та облік досвіду впровадження, підведення підсумків та узагальнення результатів.
 9. Звіт педагогічного колективу про роботу з впровадження педагогічних інновацій.

Для досягнення мети були поставлені і реалізовані конкретні завдання з реалізації впровадження сучасних інноваційних технологій за планом:

І етап Підготовка педколективу до усвідомлення необхідності змін.
ІІ етап Пошук та актуалізація нових ідей.
ІІІ етап Проектування нововведення.
IV етап Освоєння нової педагогічної ідеї.
V етап Підбиття підсумків роботи.

 

Психологом комплексу вивчено рівень готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності, який є достатньо високий:

рівень готовності педагогічного колективу до іноваційної діялності

В досвіді розкрито шляхи підвищення рівня теоретичних та практичних знань із впровадження інноваційних технологій протягом 2008-2013 н.р.

Форми роботи з педколективом

З метою якісної методичної діяльності створена творча група з реалізації науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій освіти в НВП», якою розроблена модель впровадження науково-методичної теми, в якій зазначено:
- основні положення;
- рекомендації;
- методи;
- прийоми роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу;
- визначення змін функцій педагогів всіх категорій;
- корегування учасників діяльності навчально-виховного процесу;
- виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі;
- експертна оцінка реального досвіду.
Ефективність інноваційної педагогічної діяльності досягається завдяки різноманітним методам роботи з педагогами.

Методи роботы з педколективом

Інноваційні освітні технології, які впроваджуються педагогами

Назва технології Прогнозовані результати
Ігрова Розвиток суб’єктивності процесів саморегулювання та самоуправління
Інтерактивна Активізація пізнавальної діяльності, мотивація
Технологія проектного навчання Формування ключових компетентностей, розвиток ініціативності та самостійності
Інформаційні (комп’ютерні) Вміння працювати з інформацією: здобувати, обробляти, досліджувати
Розвитку критичного мислення Формування власної аргументованої точки зору, самостійного здобуття знань, логічного мислення
Створення ситуацій успіху Розвиток особистості, стимулювання до навчання, радість досягнення успіху

Особлива увага приділяється основним засобам підтримки педагогів у професійному зростанні:
 • власний приклад творчої діяльності;
 • освіта і консультування;
 • заохочення, спонукання, переконання;
 • своєчасна допомога та підтримка;
 • оприлюднення результатів педагогічної діяльності;
 • залучення до участі у розробленні планів.
Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом – комбінаторний.

Результативність впровадження досвіду

Завдяки інноваційним процесам у комплексі:

 1. Створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей.
 2. Освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи.
 3. Підвищується рівень професійної компетентності педагогів, що підтверджується результатами участі педагогів в професійних конкурсах «Класний керівник року», «Учитель року»
Результативність професійної діяльності педагогів ЗНВК І ступеня «Світанок»
Рівень творчості педагогічного колективу ЗНВК І ступеня «Світанок»

 1. Поширено педагогічний досвід у фахових журналах.
 2. Передовими педагогами закладу розповсюджується досвід роботи з проблемної теми через відкриті уроки для слухачів курсів ЗОІППО, заняття для слухачів районних методичних об’єднань вихователів.
 3. Позитивні результати дає використання інноваційних технологій в вихованні і навчанні дітей:
 • підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання та рівень навчальних досягнень;
 • збільшилась кількість учнів, які приймають участь в інтелектуальних та творчих конкурсах;
 • підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів;
 • підвищився рівень креативного та критичного мислення;
 • ефективна творча робота в групах, парах;
 • збільшилась кількість учнів, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та творчої діяльності;
 • підвищується рівень вихованості учнів.
 1. Кожним педагогом представлено досвід роботи в рамках єдиної методичної теми, на підставі яких створено банк даних педагогічних ідей.
Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів у 2011-2012 н.р.

Результати діагностування рівня вихованості школярів

Рік Високий
%
Достатній
%
Середній
%
Потребують
індив. підходу
%
2007-2008 32,5 38,5 19,2 17,6
2008-2009 41,8 39 20,1 -
2009-2010 36,3 48,3 13 9,2
2010-2011 47,1 45 18,1 -
2011-2012 58,8 32,6 8,5 -
2012-2013 45,6 45,6 8,8  

 

Моніторинг навчальних досягнень вихованців дошкільного відділення з формування елементарних математичних уявлень у 2012-2013 н.р.

 

Репрезентація досвіду

Досвід роботи представлено на Обласній педагогічній виставці «Освіта Запорізького краю-2013», районному семінарі з виховної роботи.

Оновлено 19.02.2019